Privacy & Disclaimer

Deze website is eigendom van IVVO.

Contactgegevens:

IVVO
Bargiestraat 6
8900 Ieper

Telefoon: 057/23 08 80
BTW BE 0213 877 575

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

1. De inhoud
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

 

2. Uw persoonlijke gegevens 
Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van onderstaande informatie en geeft hij aan IVVO de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

IVVO hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
IVVO geeft u daarbij de volgende garanties:

-        Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.

-        De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

-        Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

-        U beschikt over een recht tot toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan IVVO of via info@ivvo.be, met vermelding van uw rijksregisternummer, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.

-        IVVO treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Als u met ons correspondeert via mail vragen we u om minstens uw volledige naam en voornaam en postcode / woonplaats mee te delen.

 

3. Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker (herkenning van uw gemeente/regio). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

4. Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

IVVO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn en dit wordt gesignaleerd, zal IVVO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
IVVO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. IVVO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

IVVO kan in geen enkel geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

 

5. Derde partijen
U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat IVVO hier geen deel van uitmaakt. U kunt IVVO niet verantwoordelijk stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.

De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. IVVO kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat IVVO akkoord gaat met de inhoud en IVVO vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

 

6.  Update van deze privacy disclaimer
IVVO zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.