Beleid

Ladder van LansinkDe operationele activiteiten van IVVO zijn opgedeeld in twee bedrijfstakken:
- bedrijfstak afvalinzameling en –verwijdering
- bedrijfstak afvalverwerking, in casu GFT-compostering

Ons beleidsplan 2007 - 2012 geeft de krachtlijnen weer van het te voeren beleid inzake afvalinzameling en -verwerking en definieert ook de middelen die nodig zijn om deze krachtlijnen te realiseren, zoals investeringsbeleid, organisatie, communicatie, personeelsbeleid en informatievoorziening.

Ons beleidsplan is gesteund op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015 (Uitgever OVAM, B.S. 7/01/2008), met volgende prioriteiten in volgorde van afnemend belang volgens de ‘Ladder van Lansink’ :
1.    preventie of voorkoming (milieuverantwoorde consumptie) (bv. thuiscomposteren, aankoopgedrag)
2.    hergebruik (bv. kringloopcentrum)
3.    selectieve inzameling (bv. recyclage van papier, composteren van GFT-afval)
4.    eindverwerking : verwijdering met energierecuperatie (bv. huisvuil)
5.    storten (bv. asbestafval)

Communicatie en sensibilisering zijn onmisbare hulpmiddelen om de burger te begeleiden naar een duurzaam afvalgedrag. Zwerfvuil en sluikstorten is niet tolereerbaar en wordt bestraft.

Samen met onze medewerkers willen we onze activiteiten samen met onze gemeenten uitbouwen tot een onmisbare schakel in het afvalbeheer met een optimale dienstverlening voor onze burgers.
Wij streven naar een organisatie die op efficiënte en transparante wijze adviseert, sensibiliseert, uitvoert, communiceert en rapporteert.
Met gebundelde krachten en het vaste voornemen om te slagen willen wij de toekomst van IVVO en haar medewerkers verzekeren