Activiteiten

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval.

Hierbij bedient IVVO ongeveer 146.000 inwoners (exclusief 2de verblijvers en toeristen).

Haar activiteiten zijn uitgebouwd rond twee hoofdpijlers :
- afvalinzameling en verwijdering
- afvalverwerking, in het bijzonder GFT-compostering

Afvalinzameling en -verwijdering

Deze activiteit bestaat uit de exploitatie van twee regionale overslagstations voor huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen (waaronder restafval, KGA en AEEA), en de afvoer naar diverse verwerkingsinstallaties.

Selectieve inzameling van recycleerbare afvalstromen is georganiseerd via inzamelingen aan huis, via wijkcontainers en/of via containerparken.

De inzameling van GFT- en/of restafval aan huis gebeurt met minicontainers, voorzien van een elektronische chip. Aanrekening gebeurt volgens de afvalsoort en de hoeveelheid (gewicht) die wordt aangeboden, ook DIFTAR genoemd (geDIFferentieerde TARifering).

De containerparken zijn voorzien van toegangscontrole en gewichtsregistratie voor de betalende afvalfracties, tevens volgens het DIFTAR-principe.

De IVVO-Klantendienst besteedt ruime zorg aan een correcte dienstverlening aan huis en op de containerparken. Met vragen rond omruilingen van containers, defecten, verhuizingen, niet opgehaalde containers, toegangskaart containerpark, betalingsuitnodiging GFT- en/of restafval en/of containerpark kunt u steeds bij een medewerker terecht.

Via communicatie wordt de burger geïnformeerd over een correct sorteergedrag. De afvalkalender en de IVVO-Afvalkrant bieden een bron van onmisbare informatie voor elke gezin. Afvalvoorkoming en –hergebruik zijn bovendien ingebakken peilers in ons sensibiliseringsbeleid.

Afvalverwerking, in casu GFT-compostering

Op de site van IVVO te Ieper wordt GFT-afval en organisch biologisch bedrijfsafval vergist en nadien gecomposteerd. De koppeling van anaerobe vergisting en biogasvalorisatie met aerobe nacompostering maakt van deze installatie een technologisch pareltje, welke meehelpt aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen! Naast energierecuperatie uit afval en de productie van groene stroom aan het elektriciteitsnet, levert deze installatie een nieuwe grondstof onder de vorm van COMPOST, een bodemverbeteraar, welke voldoet aan de VLACO-kwaliteitseisen.

Voor meer informatie: GFT-installatie processchema

Activiteiten 2012

In ons activiteitenverslag 2012 verneem je meer over de realisaties van het voorbije jaar.